Vedtægter

Her kan du læse Kulturgrundens vedtægter.

Vedtægter for kulturforeningen “Kulturgrunden”

 

 

Vedtægter gældende pr. 02.10.2023

§ 1. Foreningens navn er Kulturgrunden, og dens hjemsted er Hornslet i Syddjurs Kommune.

§ 2. Det er foreningens formål at bidrage til idéudvikling og danne grobund for et kommende kulturhus i Syddjurs Kommune.

Foreningen skal fremme kulturelle, oplysende og sociale arrangementer og arrangere og fremme et bredt udbud af sådanne aktiviteter.

§ 3. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der bor i Syddjurs Kommune.

Stk. 2. Enkeltpersoner fra andre kommuner kan optages som medlemmer uden stemme- eller valgret ved generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen og kan i øvrigt deltage aktivt i foreningens arbejde.

Stk. 4. Medlemskab fås ved indbetaling af kontingent.

Stk. 5. Medlemmerne hæfter i forhold til foreningens forpligtelser alene med deres indbetalte kontingent.

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som skal holdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (herunder fremlæggelse af arbejdsplanen for det følgende år), som sættes til drøftelse og vedtagelse.

3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

7. Valg afto revisorer og en revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsordenen sendes samtidig på mail til foreningens medlemmer.

Herudover kan foreningen vælge at annoncere generalforsamlingen på relevante medier.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen skal holdes.

Indkomne forslag sendes til på mail til medlemmerne sammen med endelig dagsorden senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5. Besluminger fræffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6. Beslutning om ændring kræver, at mindst halvdelen af samtlige medlemmer møder op på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmerfor forslaget. Såfremt disse krav ikke er opfyldt, kan der – senest tre uger efter – med mindst otte dages varsel holdes en ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget.

§ 5. Der kan holdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 20 % af foreningens medlemmer skriftligt meddeler bestyrelsen, at de ønsker det.

Stk. 2. Indkaldelse til eksfraordinær generalforsamling foregår som ved ordinære generalforsamlinger og skal oplyse om de forslag, der ønskes behandlet.

§ 6. Bestyrelsen består af fem eller syv medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

2 Stk. 3. I ulige kalenderår vælges to til fre bestyrelsesmedlemmer. I lige kalenderår vælges der fre eller fire bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4 Valgbare er alle over 18 år, som er medlemmer af foreningen.

Stk. 5. Kom-Bi’s bestyrelse udpeger ved sin konstituering to medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 7. Kulturforvaltningen i Syddjurs Kommune kan udpege en medarbejder som tilforordnet bestyrelsen. Personen kan deltage i bestyrelsesmøderne med tale-, men ikke stemmeret.

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder en forEmingsorden for sit arbejde.

Stk. 9. Formand, næstformand og kasserer tegner og kan med henblik på den daglige drift meddele prokura til og/eller den daglige leder.

Stk. 10. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens formål. Stk. 11. Er der ikke enighed i bestyrelsen om et forslag skal der være et flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, der stemmer for. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret. Ved stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

§ 7. De økonomiske midler, som er nødvendige for at drive, vedligeholde og udbygge foreningen, skaffes ved indtægtsgivende virksomhed, medlemskonfingenter, offentlige og private tilskud og ved midler fra fonde, indsamlinger, arrangementer m.v.

Stk. 2. Foreningens midler, herunder eventuelle overskud og henlæggelser, skal (udover, hvad der går til den daglige drift) indsættes i pengeinstitutter eller anbringes i statsgældsbeviser.

§ 8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingentåret løber fra 1/4 til 31/3 det følgende år.

Stk. 3. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideru før den ordinære generalforsamling af foreningens revisorer, hvoraf mindst den ene skal være regisfreret eller statsautoriseret revisor.

§ 9. Til opløsning af foreningen kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Den første af sådanne to generalforsamlinger skal indkaldes på samme måde og med samme varsel som en ordinær generalforsamling; den anden skal indkaldes på samme måde og med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3. Hvis foreningen bliver opløst, skal eventuel positiv formue anvendes til kulturelle formål i Hornslet og omegn eller evt. Syddjurs Kommune.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 19-9 2023

Dirigent Hanne Sølgaard

Samt den supplerende ekstraordinære generalforsamling den 2/10 2023

Dirigent Birthe Valentin