Vedtægter

Her kan du læse Kulturgrundens vedtægter.

Vedtægter pr. 6. september 2021

§ 1. Foreningens navn er Kulturgrunden, og indtil videre har foreningen hjemsted på Nyvej 3, 8543 Hornslet i Syddjurs Kommune.

§ 2. Det er foreningens formål at bidrage til ideudvikling og danne grobund for et kommende kulturhus i Syddjurs Kommune. Endvidere fremme kulturelle, oplysende og sociale arrangementer i Syddjurs Kommune og at arrangere og fremme et bredt udbud af sådanne aktiviteter.
Stk. 2. Foreningen har indtil videre til huse i biografen Kom-Bi og erlægger et vederlag for sin brug af huset.

§ 3. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der bor i Syddjurs Kommune.
Stk. 2. Enkeltpersoner fra andre kommuner kan optages som medlemmer uden stemme- eller valgret ved generalforsam-lingen.
Stk. 3. Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen og kan i øvrigt deltage aktivt i foreningens arbejde.
Stk. 4. Medlemskabet ophører ved manglende kontingentbetaling.
Stk. 5. Medlemmerne hæfter i forhold til foreningens forpligtelser alene med deres indbetalte kontingent.

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som skal holdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (herunder fremlæggelse af arbejdsplanen for det følgende år), som sættes til drøftelse og vedtagelse. 3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 • 4. Behandling af indkomne forslag.
 • 5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
 • 7. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 • 8. Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering på foreningens eller Kom-Bi’s hjemmeside og ved opslag på Nyvej 3, Hornslet. Dagsordenen sendes samtidig til foreningens medlemmer. Herudover kan bestyrelsen vælge at annoncere generalforsamlingen på relevante sociale medier.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen skal holdes. Indkomne forslag fremlægges på Nyvej 3, Hornslet til gennemsyn senest otte dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme.
Stk. 5. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (herunder fremlæggelse af arbejdsplanen for det følgende år), som sættes til drøftelse og vedtagelse. 3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 • 4. Behandling af indkomne forslag.
 • 5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
 • 7. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 • 8. Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering på foreningens eller Kom-Bi’s hjemmeside og ved opslag på Nyvej 3, Hornslet. Dagsordenen sendes samtidig til foreningens medlemmer. Herudover kan bestyrelsen vælge at annoncere generalforsamlingen på relevante sociale medier.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen skal holdes. Indkomne forslag fremlægges på Nyvej 3, Hornslet til gennemsyn senest otte dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme.
Stk. 5. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved
almindeligt stemmeflertal.
Stk. 6. Beslutning om ændring af vedtægter kræver at mindst halvdelen af samtlige medlemmer møder op på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt disse krav ikke er opfyldt, kan der – senest tre uger efter – med mindst otte dages varsel holdes en ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget.

§ 5. Der kan holdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 20 % af foreningens medlemmer skriftligt meddeler bestyrelsen, at de ønsker det.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår som ved ordinære generalforsamlinger og skal oplyse om de forslag, der ønskes behandlet.

§ 6. Bestyrelsen består af fem eller syv medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Stk. 3. I ulige kalenderår vælges to eller tre bestyrelsesmedlemmer. I lige kalenderår vælges der tre eller fire bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Kom-bi’s bestyrelse udpeger ved sin konstituering to medlemmer af Kulturgrundens bestyrelse.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 6. Kulturforvaltningen i Syddjurs Kommune kan udpege en medarbejder som tilforordnet bestyrelsen; denne kan deltage i bestyrelsesmøderne med tale-, men ikke stemmeret.
Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde.
Stk. 8. Den samlede bestyrelse tegner foreningen og kan med henblik på den daglige drift meddele prokura til kassereren og/eller den daglige leder.
Stk. 9. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 7. De økonomiske midler, som er nødvendige for at drive, vedligeholde og udbygge foreningen, skaffes ved indtægts-givende virksomhed, medlemskontingenter, offentlige og private tilskud og ved midler fra fonde, indsamlinger, arrangementer m.v.
Stk. 2. Foreningens midler, herunder eventuelle overskud og henlæggelser, skal (udover, hvad der går til den daglige drift) indsættes i pengeinstitutter eller anbringes i statsgældsbeviser.

§ 8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Kontingentåret følger regnskabsåret.
Stk. 3. Ved nyindmeldelse i foreningen i perioden 1.1. til 30.6. betales fuldt kontingent for det første kontingent-år. Ved indmeldelse 1.7. eller senere gælder kontingentet for det aktuelle kontingent-år samt det efterfølgende.
Stk. 4. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af foreningens revisorer, hvoraf mindst den ene skal være registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 9. Til opløsning af foreningen kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.
Stk. 2. Den første af sådanne to generalforsamlinger skal indkaldes på samme måde og med samme varsel som en ordinær generalforsamling; den anden skal indkaldes på samme måde og med mindst 8 dages varsel.
Stk. 3. Hvis foreningen bliver opløst, skal eventuel positiv formue overføres til KOM-BI, der skal anvende midlerne til kulturelle formål i kommunen.

Vedtaget ved den stiftende generalforsamling 6. september 2021.